Екзекютив коучингът като част от програмите за развитие на лидерите в компаниите

Лидерството в компаниите е критично слабо. Изключително трудно се намират истински лидери, които да поемат ключови лидерски позиции в организациите и да водят своите екипи. Над 50% от корпорациите в САЩ са изключително затруднени да попълнят ключови лидерски позиции. А редица проучвания сочат, че климатът, мотивацията на екипите, моралът и, в крайна сметка, финансовите резултати са пряко свързани с уменията на лидерите и тяхното представяне. Затова въпросът за себереализацията на лидерите е ключов за успеха на организациите.

Традиционните техники за оценяване и развитие, 360 градусовите анкети, остарелите критерии за оценяване ще ви дадат изкривени резултати, защото са белязани от субективно разчитане, голямо забавяне във времето, правят снимка в определен момент и не отчитат невропластичността на мозъка на човек и възможността му да се учи и развива всекидневно[1] (Майкъл Мерзеник, 2014). Повечето стандартни обучения, менторство, групов коучинг, консултиране не са успявали да създадат велики лидери. Ефективното учене и развитие на големите лидери се получава в контекста на собствения им стратегически, икономически, интелектуален и емоционален дневен ред (Rogers C. R., 1957). Заедно с хората, върху които ще влияят и водят. Има десетки проучвания, свързани с начинните, по които екзекютив коучинга влияе върху психологическия капитал и креативността на колеги и партньори (Armenio Rego 2011),  води до по-отдадени и по-силни екипи (Andrea Vitoria 2012), върху работата на „последователите” при екстремни обстоятелства  (Suzanne J. Peterson 2011), до служене на останалите и създаване на групова сплотеност и удовлетворение (Margaret Diddams 2012), до повече доверие в управлението (C. ShawnBurke 2007).

Екзекютив коучингът за развитие на лидери

Екзекютив коучингът е незаменим и изключително ефективен: индивидуален, съобразен със спецификите на всеки лидер, процес. Той подкрепя лидерите като им предоставя контексти и преживявания, чрез които лидерът да премине на ново ниво на осъзнатост на своите цели и фокус. Също така да подобри лидерския си стил като срещне лице в лице своите ограничения и страхове, премине през тях и се изправи пред себе си и хората, които води, в истинската светлина на това, което е като човек – честно и отговорно, автентично и самоуверено.

От друга страна през 2021 година светът се развива толкова динамично, колкото преди десетина години е било немислимо да се предположи. Хората имаме достъп до практически неограничен извор на информация. Болшинството от организациите и индивидите практически не успяват да се приспособят към тези темпове на развитие и още по-малко да настроят съзнанието си за тях (Villiers, (11) 2013). Заедно с многото последствия от тези промени, в България хората са изключително са на последно място по щастие в ЕС (United Nations Sustainable Development Solutions Network, 2019) и над 85 процента от работещите са неангажирани в работата си (Gallup, 2019).

Това, което пречи на даден лидер да се развие като потенциал, са ограниченията, които е възприел и си налага, нивото на осъзнатост и мислене, които има към даден момент. Единственото, което стои между него и желанието му за щастие, успех, развитие и пълноценна себереализация в живота е той самият – неговите страхове, ограничения, убеждения и възприятия (Gallwey, 2000).

Екзекютив коучингът: същност

Екзекютив коучингът е процес на задаване на въпроси и личностно откриване, за да се надгради клиенсткото ниво на осъзнатост и отговорност. „Партньорско взаимоотношение, използващо широка гама поведенчески техники и методи за подпомагане клиента да достигне съвместно идентифициран набор от цели, за да подобри професионалното си представяне и лично удовлетворение с цел повишаване ефективността на клиенската организация.”(Kilburg, R. R. 2001. Executive Coaching, Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 48 [2]). Екзекютив коучингът надхвърля и коучинга, и обучението, и менторството, за да включи нивото на визия, мисия и дух. Коучът в този процес подкрепя изпълнителния директор, предприемачът или друг лидер, предоставяйки контексти и преживявания, които разкриват най-доброто от разбирането на този човек за работата, взаимоотношенията, себе си и духовността.

Екзекютив коучингът е предпочитаният метод за развитие на лидерите с възвращаемост от над 7 пъти, който ползват над 40% от компаниите от Fortune  500. (Federation, 2016)

Себереализация

Вътрешната потребност от разкриване на истинския потенциал на човек е една от движещите сили за осъществяване на върховните човешки – лични и професионални – възможности (Maslow, 1970) (Rogers C. , 1959). Процесът на осъзнаване и осъществяване на човешките умения и творчески потенциал, достигането на пълния човешки потенциал, което наричаме себереализация погледнато от тази психологическа перспектива, дава възможност да се възприеме цялостен подход към човешкото съществуване. Човек е единно цяло от своите мисли, емоции, духовно начало.

Чрез екзекютив коучинга се дава възможност един лидер да се придвижи от това, което е в момента, към онова, което е роден да бъде. И тук е съществено да подчертаем, че под „това, което е роден да бъде” разбираме не някакъв идеал, илюзия, която по-скоро застава на пътя на човек поради свойствената си непостижимост. Разбираме онова вътрешно стремление на човек да осъществи себе си по най-пълния възможен начин. Това разбиране може да се обясни като себеактуализацията на Маслоу, идеята за психично здравите хора (Maslow, 1970). Много малко хора, на практика не повече от два процента, постигат подобна пълна реализация на потенциала.

Новите лидери на 21 век не използват стратегиите си за успех от миналото, а изучават собствените си стратегии, модели, вярвания в настоящето, за да откликнат на промените в бъдещето. Най-великите просто създават своето и на своите организации бъдеще. Apple, Microsoft, Facebook, Google, Tesla Motors, Salesforce.com, Regeneron Pharmaceuticals.

В това може да ги подкрепи професионален екзекютив коуч. В практиката се използват различни модели, които, без да са задължителни, помагат за структуриране на работата. Някои от тях са: TGROW, SCORE, WHAT, STEPPPA, SUCCESS. Тук разглеждаме един от често използваните TGROW.

TGROW модел

 • (target → goal → reality → options → way ahead)

(тема → цел реалност възмоцности следващи стъпки)

Екзекютив коучингът и TGROW модел за развитие на лидерите в организациите

Целта на TGROW модела е да даде рамка, в която лидерът да има възможност да се свърже със себе си и да си постави намерение да получи конкретен резултат в дадената коучинг сесия. Неопитните и/или необучени коучове често подхождат повърхностно и използват модела като патерица, за да могат да зададат следващия си въпрос. Механичното използване ан модела следва да се избягва. Екзекютив коучинг процесът не е задаване на поредица от въпроси, чрез които да се получават интелектуални отговори от страна на клиента. В процесът има дълбоко невидимо на пръв поглед ниво. В него клиентът може да достъпи онези части от съзнанието си, които до момента са били скрити, потиснати, недостъпни. Именно тези неосъзнати части от съзнанието на лидера досега са давали отрицателните, недостатъчно добрите и често демотивиращи резултати, както в професионалния, така и в личния му живот. Те са били пречката към себереализацията на лидера.

TGOW модел на практика

Колкото по-опитен е коучът (треньорът), толкова по-творчески може да използва модела. Може да се комбинира с неограничен брой техники – визуализации, медитация, арт терапия, невролингвистични, психодрама – за да се постигнат желаните резултати. Подчертаваме, че в едно коучинг взаимоотношение е изключително важно и необходимо да се създаде пространство на приемане, разбиране, неутралност и уважение, в които и двете страни – клиент и коуч – да могат да дадат най-доброто от себе си. В никой случай сесиите не бива да се разглеждат като обикновени разговори. Те са ценен инструмент за лична и професионална себереализация и имат потенциала да генерират трансформативна промяна у лидера.

Практиката показва, че много често подходящият избор на тема е главното условие за постигане на успех в сесията. Това е моментът, в който е важно клиентът да се свърже със себе си и да определи, подкрепян от коуча, какво иска да постигне в края на сесията. Някои въпроси, които могат да помогнат процеса са:

Първи етап: ТЕМА  

 • Какъв е въпросът, който поставяте днес на масата?
 • Какво те ограничава в момента в живота или в работата?
 • Каква е темата, по която искаш раздвижване?

Това е конкретният резултат от сесията. Изключително важно е целта да е:

Втори етап: ЦЕЛ

 • ясна, за да знае клиентът накъде е тръгнал
 • да е измерима, за да може да проследи резултата
 • да е положителна, за да има желанието и енергията да се стреми към нея
 • да е поне 50% достижима, за да не се усеща, че се е обрекъл на неуспех
 • да е смислена, в синхрон с неговите ценности и то приоретизирани

Въпроси, с които може да се подкрепи процесът:

 • Какво би представлявал удовлетворяващ резултат от днешната среща?
 • С отговор на кой въпрос искате да си тръгнете днес от срещата?
 • Как виждаш успехът на днешната сесия?

Търсим каква е настоящата ситуация в живота на клиента, за да можем да имаме отправна точка за желаната промяна. Възможни въпроси:

Трети етап: РЕАЛНОСТ 

 • Какво се слува с момента в живота ти?
 • Какво вече е направено?
 • Какви са резултатите от тези действия до момента?

Това не са неща, с които клиентът се обвързва. На този етап се работи, за да се промени гледната точка, да се разклати определено ограничаващо убеждение, да се включи твореската част, да се вдигне енергията.

Четвърти етап: ВЪЗМОЖНОСТИ

 • Какво би направил, ако не те интересуваше мнението на другите?
 • Как би действал, ако имаше всичките пари и цялото време на света?
 • Какво би те посъветвал твой любим/доверен човек?

Както се казва в китайска пословица: Пътешествие от хиляди мили се започва с една първа стъпка. Често клиентите изпадат в „ментална парализа” и не успяват да започнат уговореното. Затова е важно да си тръгнат с 1-2 конкретни и достатъчно прости стъпки, които да следват и получат увереност.

Пети етап: СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

 • Какво малко конкретно нещо искате да направите в посока на целта си?
 • Какво действие би ви подкрепяло всеки ден по пътя към целта?

Важно е да се определи дали действията, с които се ангажира клиентът са в съответсвие с ценностите и намерението му. Възможните въпроси са свързани с нивото на радост, енергия, щастие, смисъл.

Шести етап: ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Екзекютив коучингът е един от най-ефективните практики за развитие потенциала и себереалзизацията на лидерите в организациите. Едно от най-големите му ограничения е, че е субективен процес и резултатите зависят от професионализма и човешките умения на коуча да създаде доверителна атмосфера, в която със свое темпо и съобразно своите потребности да се развива лидера. Това е и възможност за бъдещи изследвания за ползите от екзекютив коучинг в организациите.

Запишете се, за да получавате нашия бюлетин:
Автор: Зорница Стефанова

Литература:

Federation, P. a. (2016). 2016 Global Coaching Study. Изтеглено на 2016 от ICF: https://coachfederation.org/

Gallup. (2019). State of the global workplace. Gallup Press.

Gallwey, W. T. (2000). The Inner Game of Work. Random House.

Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality. Addison Wesley Longman, Inc.

Rogers, C. (1959). Freedom to Learn. Chicago.

Rogers, C. R. (1957). The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change. Journal of Consulting Psychology , 95-103.

United Nations Sustainable Development Solutions Network. (2019). World Happiness Report. Свалено от World Happiness Report

Villiers, R. d. ((11) 2013). 7 Principles of highly effective managerial feedback: Theory and practice in managerial development interventions. The International Journal of Management Education , 66-74.

Майкъл Мерзеник, M. M. (2014). Brain plasticity-based therapeutics. Frontiers in Human Neuroscience .