Това е моят прочит за това какви са основните цели на коучинга. За различните практикуващи коучове цели на коучинга могат да са формулирани по различен начин. Тук разглеждаме основните, групирани по следния начин:

Цел на коучинга: Трансформация

Коучингът е директно свързан с визията на човек за себе си – какъв иска и къде иска да е. Това са големите цели, които хората си поставят (или не поставят) пред себе си. Той има силата да помогне на човек да използва потенциала си по начин, който дори не е подозирал за възможен. Освен това и да използва ресурси, които не е разглеждал като налични, да бъде такъв, какъвто дори реално не е мечтал, че може да бъде. Това е като Симба, беззащитното малко бебе лъв, което преминава през процес на съзряване, порастване и учене, за да стане цар.

Затова говорим за трансформираща интервенция на процеса на коучинг.

Тук отново в картината е и коучът. Той също преминава през този процес за себе си и е необходимо да е достатъчно осъзнат, опитен и обучен, за да може да подкрепя клиентите си по техния път.

ползи от коучинг
цел на коучинга

Цел на коучинга: Създаване на доверие, подкрепа, приемане

За трансформацията, за която говорихме, необходимо условие е желанието и нуждата от страна на клиента. То не е достатъчно. Това, което свързва клиент и коуч в една система, в която и двамата се променят и учат, включително вследствие на преживяванията на другия, е неуловимата с очите амалгама от чувства, преживявания, идеи и присъствие. И създаденото от тях при успешни връзки клиент-коуч доверие, приемане, подкрепа и партньорство.

За тази цел професионалният коуч използва палитра от умения като слушане, задаване на въпроси, присъствие, любопитство (в смисъла на любознателност), специфично водене на разговора, фокусиране върху поставената тема, гъвкавост.

В спецификата на коучинг говоренето тези умения имат по-специфичен прочит. Когато тук говорим за слушане, имаме предвид не ежедневното слушане, когато единият говори, а другият често мисли какво ще каже, когато събеседникът спре да говори. Не е дори слушането, при което човек се поставя на мястото на другия и от тази позиция взаимодейства с клиента. А онова специфично слушане, което е по-скоро като наблюдател, неутрален към ситуацията. Така възприема, сякаш повече, отколкото сетивата му могат да приемат и е в едно с клиента си.

Въпросите, които коучът задава са на базата на истиснки интерес към това, което се случва с клиента. Те са от място на приемане и отвореност, рядко присъстващи в ежедневните разговори на хората. Те са отворени и тяхната цел е да поддържат фокуса на внимание върху конкретното намерение на клиента, да предизвикват нова реакция, различни гледни точки, нови осъзнавания и чувства у клиента, за да може той да се придвижи от там, където е в момента, натам, където иска да е утре или след 1, 5 или 50 години. (можете да погледнете Колелото на живота).

Цел на коучинга: Изграждане на партньорско взаимоотношение

Друга цел на коучинга е да бъде партньорство между клиент и коуч, стъпило на солидната основа на доверието, подкрепата и приемането. В това взаимоотношение се получава синергия между две човешки същества и работейки в тандем те, всеки един поотделно и двамата заедно, отиват много по-далеч, отколкото би могъл всеки поотделно. Красотата на процеса е и в това, че това свойство на взаимоотношението може да бъде репликирано и между тях двамата и в отношенията им с всеки друг човек. А в днешно време, особено след последните две гдини на принудителна изолация, взаимоотношенията между хората са това, което страда много често.

Цел на коучинга: Постигане на смисъл в живота, себереализация

В крайна сметка, постигането на целите, които клиентът поставя при това взаимоотношение на партньорство, е себереализацията и смисъла на живота (Maslow, Motivation and Personality 1970). За това говорят и Карл Юнг, и Карл Роджърс. Онзи процес, при който човек става реално проявление на вътрешната си същност, онази непреходна част, която е това, което човек всъщност е. Отвъд това което другите искат от него, отвъд ограничените си вярвания и поведения. Отвъд всичко, което не е вярно за него.

Цел на коучинга: Овластяване, поемане на отговорност

Коучингът спомага клиентът да започне да мисли като изпълнителен директор на собствения си живот, да осъзнае силата, която има да твори това, което иска да бъде/има/прави в живота си, да има самочувствие, самоувереност и да цени собствените си нужди, избор, ценности, чувства във всички сфери на живота си – работа, семейство, взаимоотношения.

Поемайки отговорността за себе си, човек би могъл да постига това, което е най-съществено и ценно за него като едновременно с това живее балансирано и удовлетворяващо и е успешен.

Цел на коучинга: Подобряване на комуникацията

Както се определя от Оксфордския речник (Oxford Learner’s Dictionaries 2022), комуникацията е споделяне или обмяна на информация чрез говорене, писане или по друг начин; и успешното предаване или споделяне на идеи и чувства.

Подобряване на комуникацията е друга цел на коучинга.

Работата с професионален коуч може да улесни клиента в неговите взаимоотношения и общуване с другите като го подпомогне да осъзнае по какъв начин общува – споделя и предава информацията, през какви филтри – вътрешни и външни – възприема идеите и чувствата на другите. Това е от изключителна важност за хора, които искат да се развиват балансирано като индивиди, професионалисти и лидери.

Един опитен коуч може да помогне на клиента да осъзнае по какъв начин общува, вербално и невербално, с други хора и, най-важното може би, със себе си. Защото ние сме това, което мислим и вярваме, че сме. Нашите мисли, облечени е думи, звуци, глас, знаци, мимики, жестове, движения, чувства, емоции, ни формират.

Ние неспирно и несъзнателно изпращаме сигнали на мозъка си:

  • Не съм достатъчно добър;
  • Не съм подготвен да приема тази работа;
  • Не съм добър комуникатор
  • Не мога да водя хората да постигат и да успяват за себе си и за организацията.

Благодатното в коучинга е, че, воден от опитен коуч, всичко останало зависи от клиента. Той задава посоката и дневния ред не срещите. Той оценява ситуацията и търси и намира решения. Той върви натам, накъдето иска с осъзнати, открити стари и новопридобити умения, вярвание, мислене и отношение.

Споделете, моля ви, какви за вас са били най-ценните резултати от коучинг, ако сте ползвали?

За контакт: z.stefanova@InnerCompass.bg