Mного автори дават свое определение за същността на коучинга за собственици на бизнеси, предприемачи и изпълнителни директори. Тук, за целите на настоящата работа, авторът стъпва върху следните: „Фасилитиращ, персонализиран и съвместно създаден партньорски процес, фокусиран върху представянето и развитието на организацията, процес който има и персонален елемент.” (Международната коучинг федерация)

Този вид коучинг е продължително взаимоотношение, което включва процес на задаване на въпроси и личностно откриване, за да се надгради клиенсткото ниво на осъзнатост и отговорност.” „Партньорско взаимоотношение, използващо широка гама поведенчески техники и методи за подпомагане клиента да достигне съвместно идентифициран набор от цели, за да подобри професионалното си представяне и лично удовлетворение с цел повишаване ефективността на клиенската организация.” (Kilburg, R. R. 2001. Executive Coaching, Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 48 [2])

Специфика на екзекютив коучинга

Коучингът за собственици на бизнеси, предприемачи и висши изпълнителни кадри е един специфичен сегмент от коучинга като цяло.

Думата коучинг идва от английския език и към момента е възприета без превод не само в българския, но и в доста други езици.

Coaching (коучинг) означавало „возя се в кола” (пощенска кола), минава през – „подготвям се за изпит” (19в, Оксфордски жаргон), през  – „подготвям се за състезание”, за да се стигне до днешното коучинг. Т.е. можем да кажем, че определението включва подпомагане на човек да се придвижи от мястото (в живота), където е в момента, до мястото, където иска да бъде, да формулира и поставя и ефективно да постига целите си в живота.

Коучингът е широкообхватен метод с много сфери на приложение като основните биха могли да се разделят в 3 категории: личен, бизнес и екзекютив, т.е. за собственици на бизнеси, предприемачи и висши изпълнителни кадри. В интерес на краткота и яснота на изложението, нека възприемем „екзекютив коучинг” за описание на този вид коучинг.

Субекти в личния коучинг са индивидуални клиенти, които искат развитие, промяна, фокус, баланс, осъзнатост в някои от основните сфери на човешкия живот: взаимоотношения, здраве, кариера, финанси, личностно развитие, физическо обкръжение, свобобно време и развлечения.

Субекти в бизнес коучинга са работни екипи и/или служители, с които се работи за постигане на определени, ценни за организацията цели като: мотивиране, повишаване на ефективността, задържане, делегиране.

Субекти в екзекютив коучинга са собственици на бизнеси, предприемачи и висши изпълнителни кадри. Освен лични, ползите от екзекютив коучинга се основават на взаимодействието на тези хора с бизнеса/организацията като цяло и влиянието и върху обществото. Бидейки собственици или ръководители на организацията, те имат властта и отговорността да влияят на бъдещето и развитие, визия, стратегия и да формират съответните политики. В това, вярва авторът, се състои основната характеристика, която отделя този вид коучинг от останалите – разпространинието, кумулативния ефект, което ползитте за човека биха могли да имат за цялата организация и обществото като цяло.

Неслучайно повечето велики политици, бизнесмени, спортисти имат коучове. Един от водещите „гуру” в областта на кочинга, лидерството и личностното развитие в САЩ, Джон Уитмор, лично е водил програми в Делойт, ПрайсУотърхаусКупърс, Барклис, Лойдс, Ролс Ройс, Бритиш Еъруейз, Ново Нордиск и Рош (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Barclays, Lloyds, Rolls Royce, British Airways, Novo Nordisk and Roche) (Survey 2014)

Този процес, тази интервенция е изключително индивидуална и професионалният коуч следва да разбира отговорността и нивото на ангажираност, които е необходимо да притежава и влага в работата си, бидейки лице в лице с хора, които са предприели предизвикателството да са по-добри, по-пълноценни, по-ангажирани и себерезлизиращи се днес, отколкото са били вчера и по този начин изменят бъдещето си това на организациите, които ръководят.