Себереализация. Това, което сме в живота си. В личен аспект, в професионален контекст.

Ако искате да получите повече яснота за себе си, за своето ниво на себереализация в живота, можете да попълните този въпросник.

If we wish to help humans to become more fully human, we must realize not only that they try to realize themselves, but that they are also reluctant or afraid or unable to do so.

– Abraham Maslow, Toward a Psychology of Being

Ако искаме да помогнем на хората да станат по-пълно човеци, необходимо е да осъзнаем не само, че те се опитват да достигнат себереализация, но и че също така не са склонни или се страхуват, или не могат да го направят.
– Ейбрахам Маслоу, Към психология на битието

Автор: Зорница Стефанова за Фондация Вътрешен компас